سلام

دكتر ۲ هفته به من مرخصی استعلاجی داده و من فعلا بايد استراحت كنم.

تو رو خدا بچه ها برام دعا كنيد. الان برام موقعيت حساسيه.

 

اي نی نی به اين زودی ما رو خونه نشين كردي. البته فدای سرت. اگه كل ۹ ماه رو هم بگن استراحت كن و از خونه خارج نشو گوش می كنم. بشرط اينكه تو هم بعدن بچه خوبی باشی و من رو اذيت نكني. باشه؟