اينم از عکس اتاق ايليا که قولش رو داده بودم :

Image Hosted by Photo Hosting - Free Image Hosting

Image Hosted by Photo Hosting - Free Image Hosting

Image Hosted by Photo Hosting - Free Image Hosting

Image Hosted by Photo Hosting - Free Image Hosting

Image Hosted by Photo Hosting - Free Image Hosting

Image Hosted by Photo Hosting - Free Image Hosting